Algemene voorwaarden  
  1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Afrika Wijn, tevens handelend onder de naam Wynplaas, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht. 1.3 Afrika Wijn heeft te allen tijde de bevoegdheid om deze voorwaarden te wijzigen.
  1. Toepasselijkheid
2.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Afrika Wijn worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Afrika Wijn ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.  
  1. Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Afrika Wijn zijn vrijblijvend. Afrika Wijn behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken en/of prijzen te wijzigen. 3.2 Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. 3.3 Een overeenkomst komt alleen tot stand na schriftelijke acceptatie van de kant van Afrika Wijn. 3.4 Afrika Wijn is gerechtigd om bestellingen te weigeren of daaraan bepaalde voorwaarden te verbinden. 3.5 Voor alle bestellingen geldt als minimum leeftijd 18 jaar. 3.6 De vermelde prijzen zijn inclusief accijns en inclusief BTW. Bezorgkosten worden in de bevestiging van de kant van Afrika Wijn weergegeven. 3.7 De factuur wordt u per e-mail toegezonden. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van Wynplaas. 3.8 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Afrika Wijn gerechtigd (de uitvoering van) de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden dan wel op te schorten. 3.9 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over als u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Afrika Wijn verschuldigd bent heeft voldaan. 3.10 Voor het niet of niet correct overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen u en Afrika Wijn dan wel tussen Afrika Wijn en derden is Afrika Wijn niet aansprakelijk.
  1. Levering
4.1 Levering geschiedt uitsluitend binnen Nederland (en Europa) en neemt circa vijf werkdagen in beslag tenzij anders aangegeven in de bevestiging van de bestelling en zal in ieder geval niet langer duren dan 30 dagen na betaling. 4.2 Indien Afrika Wijn voorziet dat niet binnen deze termijn kan worden geleverd, wordt aan u de optie geboden ofwel in te stemmen met latere levering, ofwel de bestelling te annuleren. 4.3 Levering geschiedt bij voorkeur overdag op het door u bij de bestelling opgegeven adres. Leveringen kunnen ook ‘s avonds plaatsvinden. 4.4 Afrika Wijn is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden.
  1. Reclames
5.1 Vanaf het moment van aflevering gaat het risico van het product op u over. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken op breuk en of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Als dat niet het geval is dient u Afrika Wijn daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 5.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de overeenkomst binnen 14 werkdagen na aflevering te ontbinden en het product binnen voornoemde termijn aan Afrika Wijn te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 5.3 Reclamaties over vermissingen aangaande leveringen die op uw verzoek niet aan de deur, maar op een alternatieve locatie zijn achtergelaten, zoals bijvoorbeeld voor de deur of in de tuin, worden door Afrika Wijn als niet-ontvankelijk verklaard indien uit de vervoersbescheiden blijkt dat de levering wel degelijk heeft plaatsgevonden.
  1. Overmacht
6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Afrika Wijn in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen. Afrika Wijn is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. 6.2 Als overmacht geldt iedere tekortkoming die niet aan Afrika Wijn kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en/of niet voor haar rekening komt waarbij onder andere te denken valt aan een bedrijfsstoring, een storing in de internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.
  1. Privacy
7.1 Afrika Wijn respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden alleen gebruikt met uw toestemming en worden niet aan derden verkocht. Wel kunnen deze aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling. 7.2 Met uw toestemming worden gegevens ook gebruikt om u te informeren over ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u daar geen prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te versturen naar info@wynplaas.nl. 7.3 Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de wet.
  1. Intellectuele eigendom
8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Afrika Wijn geleverde producten alsmede ook de website en door Afrika Wijn gehanteerde teksten en afbeeldingen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 8.2 Iedere vorm van gebruik van deze rechten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf van Wynplaas.
  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechten
9.1. Op alle overeenkomsten met Afrika Wijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.